Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Ευκαιρίες απασχόλησης για 7 στο Δήμο Αγρινίου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ µετά την 156/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (σε Γ’ ορθή επανάληψη) θα προβεί στην πρόσληψη επτά (7) ατόµων ως πυροφύλακεςργάτες) για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, ήτοι από 1-9-2011 έως 31-10-2011, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 για κάλυψη έκτακτων αναγκών αποµάκρυνσης ξερών χόρτων, αποκατάστασης ζηµιών, για αντιπληµµυρικές εργασίες καθώς και καθαρισµό οδών από φερτά υλικάκαιαποµάκρυνση πάσης φύσεως απορριµµάτων εν όψει της χειµερινής περιόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του καλώς έχει της υγείας τους και ότι µπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τηςειδικότητας τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση εάν τους προηγούµενους δώδεκα (12) µήνες εργάστηκαν σε δηµόσια υπηρεσία ή όχι.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο ΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Χαριλάου Τρικούπη 10) Α΄ όροφος, γραφείο 3 µέχρι και 29-8-2010, ηµέρα ευτέρα.
 Η ανακοίνωση βρίσκεται στο σύνδεσμο.

Υ.Γ. Δεν διευκρινίζονται τα κριτήρια επιλογής

Δεν υπάρχουν σχόλια: